Ilmastonmuutos

Toimenpide-ehdotus: pikainen tarve hidastamiselle

Slow Food on pyrkinyt toimimaan elintarvikejärjestelmän ja ilmastonmuutoksen risteyksessä ja löytämään mahdollisia polkuja ilmastokriisin ratkaisemiseksi ottamalla käyttöön ympäristöystävällisiä käytänteitä elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa. (27.5.2021)

Slow Foodin ilmastotoimijulistus 
Slow Foodin ilmastotoimijulistus
Ole osa ratkaisua

Ymmärrämme, että olemme ilmastohätätilassa ja että ilmastoneutraaliuden saavuttaminen viimeistään vuoteen 2050 mennessä on ratkaisevan tärkeää ruokaturvaan ja ravitsemukseen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi.

Ymmärrämme, että planeettamme tämän hetken kriisit (ilmasto, luonnon monimuotoisuus, terveys, sosiaalinen tilanne) liittyvät läheisesti toisiinsa ja että kestävä ruokajärjestelmä voi hyödyttää kaikkia neljää.

Ymmärrämme, että teollinen maatalous ja elintarviketuotanto ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen kannalta ja että ruoka aiheuttaa noin neljänneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Siksi kehotamme päättäjiä toimimaan pikaisesti ilmastoneutraalin maatalouden puolesta vuoteen 2050 mennessä asettamalla luonnon monimuotoisuuden keskiöön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Maaperän laatu on turvattava ja sitä on parannettava, agroekologisia ja biologista monimuotoisuutta edistäviä viljelykäytäntöjä on otettava laajemmin käytäntöön, lisäksi viljelijöitä on palkittava luonnon ja ilmaston hyväksi tehdyistä palveluista.

Vaadimme siirtymistä ilmastointensiivisestä, globaaliin ruokakauppaan perustuvasta järjestelmästä sellaiseen järjestelmään, joka edistää reiluja ja lyhyitä jakeluverkostoja. Samalla se yhdistää ruokajärjestelmät uudelleen paikallisiin talouksiin, mikä varmistaa läheisyyden ja luottamuksen tuottajien ja kuluttajien välillä.

Vaadimme erityistä toimintasuunnitelmaa, jolla vähennetään mutta laadullisesti parannetaan merkittävästi maailmanlaajuista lihan, maitotuotteiden ja kananmunien tuotantoa ja kulutusta sekä saavutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoite puolittaa ruokahävikki vuoteen 2050 mennessä.

Vaadimme vesien ja vesiekosysteemien suojelua, koska niillä on ensisijainen rooli ilmaston säätelyssä ja hiilidioksidin hallinnassa. Kalastajia olisi tuettava, koska he säilyttävät vesiekosysteemien terveyttä, joista he saavat toimeentulonsa.

Vaadimme, että investoinnit ilmastonmuutoksen torjuntaan tehdään ennalta varautumisen periaatteella sellaisiin innovaatioihin, jotka keskittyvät kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, kuten agroekologiaan, muuten ruokajärjestelmämme systeemiset ongelmat jäävät huomioimatta.

Vaadimme julkista rahaa julkisiin hyödykkeisiin: yhden kasvilajin viljelmien tuet on poistettava ja monokulttuurit on korvattava sellaisilla agroekologisilla viljelyjärjestelmillä, jotka edistävät maatilojen ja alueiden sosiokulttuurista, taloudellista ja ympäristön kestävyyttä. Tukea olisi annettava todellinen siirtymisen varmistamiseen kohti kestäviä ruokajärjestelmiä.

Ymmärrämme, että teollisuusmaat ovat aiheuttaneet suhteettoman paljon ilmastonmuutosta, jonka vaikutukset tuntuvat suhteettoman paljon köyhimmissä valtioissa ja että olipa maa rikas tai köyhä, köyhimmät kansalaiset ovat haavoittuvimpia ja heillä on vähiten keinoja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Pyydämme hallituksia toteuttamaan politiikkaa, joka takaa tasavertaisen pääsyn hiilidioksiditehokkuus-, lieventämis- ja sitomissertifikaatteihin, jotta varmistetaan, että myös köyhimmät ja eniten tarvitsevat voivat osoittaa panoksensa netto-nolla sitoumukseen. Vastustamme myös hiilidioksidin talteenoton, hiilikaupan ja hiilidioksidin kompensaation käyttöä, kun niitä käytetään työkaluna, jonka avulla rikkaammat ihmiset voivat ostaa suuremman osan luonnonvaroista köyhien ja/tai velkaantuneiden kustannuksella.

Ymmärrämme, että alkuperäiskansojen, nuorten ja naisten ääniä on kuultava paremmin ruokaa ja ilmastoa koskevissa keskusteluissa, ja vaadimme, että jokainen ääni tulee osaksi ratkaisua.

Vaadimme, että koulutus ja kansalaisten osallistuminen ovat keskeisellä sijalla ilmastonmuutoksen ratkaisussa: ruoka- ja ympäristökasvatus kouluissa kaikilla tasoilla, läpinäkyvyys, kansalaiskokoukset ja tiedon jakaminen johtavat oikeudenmukaisiin ratkaisuihin.

Vaadimme, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus saada hyvää, puhdasta ja reilua ruokaa ja ettei kukaan näke nälkää tai kärsi terveysongelmista, jotka liittyvät saatavilla olevan ruoan määrään tai laatuun.

Vaadimme, että ruoasta ja viljelystämme tulee osa ratkaisua, ei ilmastonmuutoksen syy.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.